Contact US

\ School of Chemical Engineering & Technology
         Tel: +86-22-87401818
         Fax: +86-22-87401818
         Email: jlgong@tju.edu.cn
Mailing address:  
         Tianjin University
         135 Yaguan Road, Tianjin 300350
         China