People

●    Faculty

●    Postdoc

●    Students

●    Group Alumni

●    Group Photo

Principle Investigators

 • Group Leader
 •     Jinlong Gong[bio]
 • Professors
 •     Zhi-Jian Zhao[bio]
 • Associate Professors
 • Administrative Staff
 •     Shu Xin
 • PostDocs
 • Bin Liu
  PhD, Tianjin Univ, 2021
  MS,Shaanxi Normal Univ, 2017
  BS, Ningxia Univ, 2014
  TEL: +86-22-27404472
 • Kai Huang
  PhD, Dalian Institute of Chemical Physics, 2021
  BS, Dalian Univ of Tech, 2015
 • Guodong Sun
  PhD, Tianjin Univ, 2021
  BS, Tianjin Univ, 2015
  TEL: +86-22-27404472
 • Zunrong Sheng
  PhD, Tokyo Institute of Technology, 2020
  MS, Zhengzhou Univ, 2017
  BS, Zhengzhou Univ, 2014
  TEL: +86-22-27404472
 • Xianhua Zhang
  PhD, Tianjin Univ, 2021
  MS, Nanchang Univ, 2017
  BS, Nanchang Univ, 2014
  TEL: +86-22-27404472
 • Students
 • Ph.D. Students
 • Yuan Cai
  MS, Shaanxi Normal Univ, 2021
  BS, Chang'an Univ, 2018
  TEL: +86-22-27404472
 • Qingfeng Chang
  MS, Beijing Institute of Technology, 2021
  BS, China University of Geosciences, 2018
  TEL: +86-22-27404472
 • Xin Chang
  BS, Nanjing Fore Univ, 2017
  TEL: +86-22-27404472
 • Zheyuan Ding
  MS, Beijing Forestry University, 2020
  BS, Beijing Forestry University, 2017
  TEL: +86-22-27404472
 • Hao Dong
  MS, Tianjin Univ, 2018
  BS, Tianjin Univ, 2014
  TEL: +86-22-27404472
 • Engr.Bilal Fareed
  MS, PU Lahore Pakistan, 2017
  BS, NFC IE&FR Faisalabad Pakistan, 2014
  TEL: +86-22-27404472
 • Hui Gao
  BS, Dalian Univ of Tech, 2018
  TEL: +86-22-27404472
 • Peipei Jia
  MS, Harbin Engn Univ, 2020
  BS, Harbin Engn Univ, 2018
  TEL: +86-22-27404472
 • Lulu Li
  MS, Tianjin Univ, 2019
  BS, Dalian Univ of Tech, 2017
  TEL: +86-22-27404472
 • Xianghong Li
  MS, Univ of Jinan, 2019
  BS, Univ of Jinan, 2016
  TEL: +86-22-27404472
 • Ziyi Li
  MS, Shaanxi Normal Univ, 2021
  BS, Chongqing Univ, 2015
  TEL: +86-22-27404472
 • Xiaoyun Lin
  BS, Beijing Univ of Chem Tech, 2018
  TEL: +86-22-27404472
 • Yan Lin
  MS, China Univ of Petro, 2018
  BS, China Univ of Petro, 2015
  TEL: +86-22-27404472
 • Rui Liu
  MS, Tianjin Univ, 2020
  BS, China Univ of Petro, 2017
  TEL: +86-22-27404472
 • Tao Liu
  MS, Tianjin Univ, 2019
  BS, China Univ of Petro, 2017 
  TEL: +86-22-27404472
 • Zhenpu Lu
  MS, Sichuan Univ, 2018
  BS, Sichuan Univ, 2013
  TEL: +86-22-27404472
 • Ran Luo
  MS, Tianjin Univ, 2021
  BS, China Univ of Petro, 2018
  TEL: +86-22-27404472
 • Zifan Pang
  MS, Tianjin Univ, 2021
  BS, Qingdao Univ of Sci & Tech, 2015
  TEL: +86-22-27404472
 • Xiangcheng Shi
  MS, Hong Kong Univ of Sci & Tech, 2019
  BS, Inner Mongolia Univ, 2017
  TEL: +86-22-27404472
 • Jiachen Sun
  MS, China Univ of Petro, 2019
  BS, Northeast Petro Univ, 2016
  TEL: +86-22-27404472
 • Kaige Tian
  MS, China Univ of Petro, 2021
  BS, China Univ of Petro, 2018
  TEL: +86-22-27404472
 • Chujun Wang
  MS, China Univ of Petro, 2020
  BS, Shanxi Datong Univ, 2016
  TEL: +86-22-27404472
 • Qingzhen Wang
  BS, China Univ of Petro, 2018
  TEL: +86-22-27404472
 • Shujie Wang
  BS, China Univ of Petro, 2017
  TEL: +86-22-27404472
 • Wei Wang
  MS, Xiamen Univ, 2018
  BS, Qingdao Univ of Sci &Tech, 2015
  TEL: +86-22-27404472
 • Xianhui Wang
  MS, Dalian Univ of Tech, 2017
  BS, Dalian Univ of Tech, 2014
  TEL: +86-22-27404472
 • Yongtao Wang
  MS, China Univ of Petro, 2018
  BS, YangZhou Univ, 2015 
  TEL: +86-22-27404472
 • Pingping Wei
  MS, Tsinghua Univ, 2020
  BS, Harbin Inst Technol, 2017
  TEL: +86-22-27404472
 • Jia Yu
  MS, Tianjin Univ, 2019
  BS, Yangzhou Univ, 2017
  TEL: +86-22-27404472
 • Mengmeng Zhang
  MS, Chongqing Univ, 2019
  BS, Central South Univ, 2016
  TEL: +86-22-27404472
 • Jing Zhao
  MS, Nanjing Tech Univ, 2010
  BS, Wuhan Univ of Tech, 2007
  TEL: +86-22-27404472
 • Tianyi Zhao
  BS, Dalian Univ of Tech, 2021
  TEL: +86-22-27404472
 • Master Students
 • Jian Qin
  BS, Dalian Univ of Tech, 2018
  TEL: +86-22-27404472
 • Mengyuan Wang
  BS, Shanghai Univ of Elec Pow, 2021
  TEL: +86-22-27404472
 • Yan Wang
  BS, East China Univ of Sci & Tech,2019
  TEL: +86-22-27404472
 • Bo Wu
  BS, Jiang nan Univ, 2018
  TEL: +86-22-27404472
 • Tenghui Yuan
  BS, Dalian Univ of Tech, 2018
  TEL: +86-22-27404472
 • Undergraduates
 • Yuhao Chen
 • Lei Dang
 • Linyang Li
 • Bin Liu
 • Xiao Ma
 • Ziying Qin
 • Qiming Shen
 • Hongyi Wang
 • Tianxiao Yao
 • Jing Yi
 • Hengyue Zhang
 • Chi Zhang
 • Ran Zhao
 • Guodong Zhu