We are excited to welcome 19 new graduate students to the Energy and Environmental Catalysis Group. They are Xin Chang, Zhiqiang Chen, Hongfang Li, Lulu Li, Bin Liu, Rui Liu, Sihang Liu, Tao Liu, Jieli Wang, Meilin Wang, Shujie Wang, Xianhui Wang, Quan Xiao, Yufei Xie, Xintong Yuan, Gong Zhang, Xianhua Zhang, Chen Zhao and Jing Zhao. Welcome!

Posted in Students.